Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn op 22 maart 2021 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66156262.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden verstrekt aan Smart Letselschade B.V.

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1.        DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna volgende begrippen de volgende betekenissen:

  • Smart: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smart Letselschade B.V.;

  • Opdrachtgever: de partij die diensten afneemt van Smart;

  • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Smart;

  • Wederpartij: de partij die naar het oordeel van de Opdrachtgever aansprakelijk is voor Schade en/of de maatschappij waarbij deze partij één of meerdere (aansprakelijkheids-)verzekeringen afgesloten heeft;

  • Schade: schade die de Opdrachtgever heeft geleden en/of nog zal lijden, waaronder ook begrepen is letselschade, inkomensverlies en immateriële schade;

  • Derden: eventuele vertegenwoordigers, advocaten en/of gemachtigden van de Wederpartij en deskundigen.

  • Advocaat: de eventueel door Smart en/of de Opdrachtgever ingeschakelde advocaat.

ARTIKEL 2.        DE OVEREENKOMST

2.1.   De Overeenkomst heeft tot doel dat Smart zich inspant om Schade te verhalen op de Wederpartij.

2.2.   De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever Smart een opdracht verstrekt.

2.3.   Het verstrekken van een opdracht als bedoeld in artikel 2.2 kan alleen schriftelijk plaatsvinden. In alle gevallen zal het ondertekenen van de opdrachtbevestiging en toezending daarvan aan Smart gelden als het verstrekken van een opdracht als bedoeld in artikel 2.2.

2.4.   Deze algemene voorwaarden maken, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders tussen Smart en de Opdrachtgever is overeen gekomen, onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst. Door het verstrekken van een opdracht aan Smart Letselschade B.V. erkent de Opdrachtgever met deze voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen.

2.5.   Smart is gerechtigd om de Overeenkomst feitelijk uit te doen voeren door elke (rechts-)persoon die daarvoor, naar het oordeel van Smart, geschikt is. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:404 BW is, voor zover noodzakelijk, uitgesloten.

ARTIKEL 3.        INFORMATIEVERSCHAFFING

3.1.   De Opdrachtgever is verplicht Smart tijdig alle informatie te verschaffen die nuttig kan zijn voor het beoordelen van de aansprakelijkheid van de Wederpartij alsmede de omvang van de Schade.

3.2.   De eventuele gevolgen van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de Opdrachtgever aan Smart, alsmede de gevolgen van het ontijdig verschaffen van de informatie als bedoeld in artikel 3.1 aan Smart, komen volledig voor risico van de Opdrachtgever.

3.3.   Smart is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, wanneer de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan Smart verstrekt. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige door Smart te betalen (schade-)vergoeding, maar is, in afwijking van het bepaalde in artikel 4.4, gehouden de schade van Smart – waaronder alsdan in elk geval begrepen een redelijke vergoeding voor de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, kantoorkosten en omzetbelasting – te vergoeden.

3.4.   De Opdrachtgever is gehouden Smart onverwijld op de hoogte te stellen van nieuwe informatie waarmee de Opdrachtgever bekend raakt gedurende de uitvoering van de Overeenkomst en die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kan zijn, waaronder in elk geval begrepen informatie omtrent ontvangen (deel)betalingen door de Wederpartij aan de Opdrachtgever.

ARTIKEL 4.        KOSTEN

4.1.   Smart registreert hoeveel tijd gemoeid is met de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede de overige kosten die daarmee gepaard gaan.

4.2.   Smart is wanneer door haar gewenst gerechtigd tot een redelijke vergoeding van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Deze kosten gelden als kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en/of kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Smart is eveneens gerechtigd tot rente over de in dit artikellid bedoelde kosten, voor zover die rente te verhalen is op de Wederpartij.

4.3.   De Opdrachtgever stemt ermee in dat Smart de kosten als bedoeld in artikel 4.2 namens de Opdrachtgever op de Wederpartij verhaalt.

4.4.   Voor zover het niet mogelijk blijkt de kosten als bedoeld in artikel 4.2 op de Wederpartij te verhalen, ziet Smart af van haar bevoegdheid om die kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, met uitzondering van het in artikel 3.3 bepaalde.

ARTIKEL 5.        INSCHAKELEN DESKUNDIGE

5.1.   Smart is gerechtigd externe deskundigen in te schakelen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. De externe deskundigen kunnen onder meer worden verzocht het bestaan en de omvang van de Schade vast te stellen.

5.2.   De kosten die voortvloeien uit het inschakelen van een externe deskundige op initiatief van Smart komen in beginsel voor rekening van Smart. Neemt de Opdrachtgever het initiatief voor het inschakelen van een externe deskundige, dan komen de kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

5.3.   De Opdrachtgever is verplicht volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan eventuele onderzoeken door de externe deskundige, waaronder in elk geval begrepen (a) het verstrekken van de door de deskundige opgevraagde (medische) informatie en (b) het (op tijd) verschijnen op één of meerdere onderzoeksafspraken bij de externe deskundige.

5.4.   Wanneer de Opdrachtgever de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.3 niet volledig nakomt, is Smart gerechtigd de kosten die daarmee verband houden in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.

ARTIKEL 6.        DOORVERWIJZING NAAR ADVOCAAT

6.1.   Wanneer de Wederpartij geen (volledige) aansprakelijkheid erkent en/of wanneer er een verschil van inzicht bestaat tussen de Opdrachtgever en de Wederpartij over de omvang van de Schade, kan Smart de Opdrachtgever doorverwijzen naar een Advocaat.

6.2.   De kosten die voortvloeien uit de werkzaamheden van de Advocaat komen voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is de cliënt van de Advocaat en maakt afspraken met de Advocaat over diens honorarium en de (proces)strategie.

6.3.   Op de dienstverlening door de Advocaat zijn, naast de geldende wettelijke regelingen, de regelingen vanwege de Orde van Advocaten en/of de algemene voorwaarden van de Advocaat van toepassing.

6.4.   Wanneer Smart de Opdrachtgever doorverwijst naar een Advocaat, is, naast de opdrachtgever, Smart ertoe gehouden de Advocaat te voorzien van alle relevante informatie over het dossier, voor zover Smart die informatie onder zich heeft.

ARTIKEL 7.        AANSPRAKELIJKHEID SMART

7.1.   Smart is niet aansprakelijk voor schade anders dan directe schade welke het gevolg is van haar grove schuld of opzet, zulks ter beoordeling van Smart en onder de voorwaarden zoals hierna nader bepaald.

7.2.   Smart is niet aansprakelijk voor fouten van derden die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld, waaronder begrepen die van de Advocaat.

7.3.   Smart is niet aansprakelijk voor winstderving, indirecte schade, gevolgschade, incassokosten en/of rente, welke als direct of indirect gevolg van fouten van Smart en of door Smart ingeschakelde derden voor de Opdrachtgever en/of Derden ontstaan.

7.4.   In geval van aansprakelijkheid van Smart is haar schadevergoedingsverplichting steeds beperkt tot het bedrag dat uitbetaald wordt door haar verzekeraar(s).

7.5.   Smart is niet verplicht tot het betalen van schadevergoeding aan Derden op welke grondslag dan ook. De Opdrachtgever vrijwaart Smart voor alle vorderingen van Derden op Smart tot betaling van schadevergoeding ter zake van door Smart uit hoofde van de Overeenkomst geleverde diensten.

 

 

ARTIKEL 8.        VERWERKING GEGEVENS

8.1.   Smart houdt zich bij de eventuele verwerking, de verzameling, het opslaan en het afstaan van (persoons-)gegevens aan de voorschriften uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens voorzover die op haar van toepassing zijn.

8.2.   Smart is gerechtigd alle informatie die van belang is voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van de Wederpartij en/of de beoordeling van de Schade aan Derden te verstrekken. Hieronder is uitdrukkelijk ook medische informatie begrepen.

ARTIKEL 9.       TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

9.1.   Onverminderd het bepaalde in artikel 3.3. is Smart bevoegd de Overeenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de Opdracht niet volledig nakomt binnen drie werkdagen na daartoe door Smart in gebreke te zijn gesteld.

9.2.   Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 kan de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken worden beëindigd indien Smart en/of de Advocaat van oordeel is dat er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken. Gedurende de opzegtermijn zal Smart zich ertoe inspannen het dossier op een deugdelijke wijze over te dragen aan de Opdrachtgever en/of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde.

9.3.   Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 kan de Overeenkomst onmiddellijk met een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk door Smart worden ontbonden wanneer:

a.   de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
b.   de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
c.    beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van de Opdrachtgever;
d.   de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of anderszins de bevoegdheid verliest over zijn vermogen of delen daarvan te beschikken.

9.3     De ontbinding, zoals bedoeld in artikel 9.1, 9.3 en 9.4, vindt plaats middels een schriftelijke mededeling van Smart aan de Opdrachtgever.

9.4     Door de ontbinding, zoals in dit artikel bedoeld, ontstaat voor (i) voor de Opdrachtgever geen recht tot terugbetaling van vooruit betaalde bedragen, (ii) voor de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en (iii) voor Smart geen ongedaanmakingsverplichtingen ten aanzien van reeds door Smart verrichte prestaties.

9.5     Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring. Alvorens de Opdrachtgever deze verklaring tot Smart richt, dient hij Smart te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke te stellen en Smart een redelijke termijn te gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

9.6     Indien Smart instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim aan de zijde van Smart, worden alle vorderingen van Smart op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en heeft Smart steeds recht op vergoeding van al haar geleden en nog te lijden vermogensschade zoals gemaakte kosten, geleden verlies, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

ARTIKEL 10.     KLACHTEN

Klachten ten aanzien van het handelen of nalaten van Smart in de uitvoering van de Overeenkomst dienen uiterlijk 1 jaar na het verrichten van die handelingen of dat nalaten schriftelijk aan Smart te worden gemeld, waarbij de Opdrachtgever gemotiveerd en specifiek dient aan te geven welke fouten Smart naar zijn oordeel gemaakt zou hebben, bij gebreke waarvan het recht van Opdrachtgever om te klagen en/of  schadevergoeding te vorderen binnen 1 jaar na het verrichten van die handelingen of dat nalaten vervalt. Voor zover (a) de schade als gevolg van het handelen of nalaten van Smart pas op een later moment intreedt dan het moment van dat handelen of nalaten en/of (b) de Opdrachtgever pas op een later moment bekend raakt met de (aannemelijkheid van) schade als gevolg van de handelingen, begint de hiervoor bedoelde vervaltermijn van 1 jaar te lopen op dat latere moment.

ARTIKEL 11.     BEWARING DOSSIER

Het dossier dat Smart aanlegt tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zal gedurende een periode van 7 jaren na het verrichten van de laatste inhoudelijke werkzaamheden door Smart worden bewaard. Op verzoek van de Opdrachtgever kan het dossier eveneens na het verrichten van de laatste inhoudelijke werkzaamheden door Smart aan de Opdrachtgever worden toegezonden

ARTIKEL 12. OVERIGE BEPALINGEN

12.1.       Wanneer de Opdrachtgever handelt of beslist in strijd met de adviezen van Smart, waaronder in elk geval begrepen (i) het geval waarin de Opdrachtgever in afwijking van het advies van Smart een overeenkomst met de Wederpartij sluit ter beëindiging van het geschil tussen de Opdrachtgever en de Wederpartij en (ii) het geval waarin de Opdrachtgever in afwijking van het advies van Smart beslist het geschil met de Wederpartij al dan niet tijdelijk te laten rusten, komen de gevolgen daarvan volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

12.2.       Eventuele gevolgen van het inschakelen van Smart en/of de Advocaat door de Opdrachtgever, waaronder in elk geval begrepen het verlies van dekking die wordt verleend door een maatschappij waarbij de Opdrachtgever één of meerdere (rechtsbijstands-)verzekeringen afgesloten heeft, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

12.3.       De aandeelhouder(s) van Smart, haar directie, medewerkers van Smart en andere personen die bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken, kunnen jegens de Opdrachtgever een beroep doen op deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen de aansprakelijkheidsbeperkingen.

12.4.       Smart heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Opdrachtnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de Overeenkomst op de datum die in de kennisgeving door Smart is genoemd.

12.5.       Alle met Smart aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.

De rechtbank ’s-Gravenhage is exclusief bevoegd kennis te nemen van alle rechtsvorderingen of verzoeken die samenhangen met of voortvloeien uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!