Werkgeversaansprakelijkheid en meldingsplicht werkgever

De Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) luidde onlangs de noodklok over een toename van arbeidsongevallen in 2017. Vooral in de bouwsector is het aantal arbeidsongevallen met een dodelijke afloop in het afgelopen jaar sterk toegenomen. Echter, ook in andere sectoren zijn dodelijke slachtoffers gevallen. De Inspectie wijt de stijging aan een toename van het aantal onderaannemers, zzp’ers en arbeidsmigranten in de bouw. Gevaarlijke situaties ontstaan doordat onervaren en onopgeleide werknemers worden ingezet, apparatuur onveilig wordt gebruikt en bouwplaatsen onvoldoende veilig zijn ingericht. Volgens de Inspectie zouden onder meer voldoende aandacht voor veiligheid op de werkvloer en een taaleis dit moeten veranderen.

Wat is een arbeidsongeval?

Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die leidt tot schade aan de gezondheid. Denk hierbij aan een beenfractuur door een val van een steiger, een beroepsziekte zoals asbestose of amputatie van een vinger door onveilig gebruik van een machine. 

Zorgplicht werkgever

Op grond van de wet is de werkgever verplicht om de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers te beschermen. Dit houdt in dat een werkgever redelijke maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden geen schade lijdt. De werkgever dient zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken welke redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt door bedrijfsongevallen of beroepsziekten. De zorgplicht heeft een ruime strekking, waardoor niet snel wordt aangenomen dat hieraan is voldaan. Ook geldt de zorglicht voor situaties die buiten de directe werksfeer vallen maar wel met het werk verband houden, zoals tijdens een bedrijfsuitje. Bovendien heeft de Hoge Raad bepaald dat eveneens een zorgplicht rust op een opdrachtgever, wanneer hij een zzp’er inhuurt die werkzaamheden verricht die vergelijkbaar zijn met die van zijn normale werknemers.

Aansprakelijkheid werkgever

Indien de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan, is hij in beginsel aansprakelijk voor de schade die hiervan het gevolg is, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf.

Stelplicht en bewijslast

Als hoofdregel bij werkgeversaansprakelijkheid geldt dat als de werknemer kan bewijzen dat hij schade heeft geleden tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden, het aan de werkgever is om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. In veel gevallen zal het moeilijk zijn voor de werkgever om dit aan te tonen.

Meldingsplicht werkgever bij de Inspectie SZW

Werkgevers zijn verplicht om een arbeidsongeval te melden bij de Inspectie. Deze meldingsplicht geldt niet alleen voor eigen werknemers, maar ook voor personen die onder gezag bij de werkgever werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten. De meldingsplicht geldt wanneer er sprake is van een dodelijk ongeval, ziekenhuisopname of blijvend letsel. Echter verzuimen werkgevers hierin regelmatig.  

Indien de werkgever nalaat melding van het ongeval te maken bij de Inspectie SZW, is het verstandig dat u zelf, dan wel uw belangenbehartiger hiervan melding maakt. Het is namelijk van belang dat de situatie ter plaatse zoveel mogelijk ongewijzigd blijft, zodat de inspecteur zich een goed beeld van de situatie ten tijde van het ongeval kan vormen. Zo nodig kan de inspecteur direct starten met een onderzoek en eventueel bewijsmateriaal veilig stellen (zoals bijvoorbeeld camerabeelden, apparatuur) voor onderzoek.

Gevolgen van de melding

De Inspectie SZW stelt na de melding doorgaans een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval en spreekt met alle betrokken partijen en eventuele getuigen. Ook brengt de inspecteur van de inspectie vaak een bezoek aan de locatie van het ongeval. Wanneer één of meer overtredingen worden geconstateerd die aantoonbaar in verband staan met het ongeval én er is sprake van ziekenhuisopname of blijvend letsel, wordt een ongevalsboeterapport opgemaakt.

Het boeterapport wordt aan de betrokken partijen verstrekt en dit kan meer duidelijkheid bieden bij het onderzoek naar de aansprakelijkheid. De Inspectie kan een sanctie opleggen aan de werkgever wanneer deze in strijd heeft gehandeld met de Arbowet. Soms moet de werkgever maatregelen nemen om herhaling van het ongeval te voorkomen.

Heeft u letselschade opgelopen door een arbeidsongeval?

Wij adviseren u het ongeval zo spoedig mogelijk en schriftelijk te melden bij uw werkgever, zodat deze indien nodig melding kan maken bij de Inspectie. Wij staan u graag u bij in het verhalen van uw schade op de werkgever en begeleiden u bij het proces.

U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 0800-3100003. Ook kunt u uw gegevens achterlaten via deze link, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Uiteraard bent u ook van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op dinsdagochtend tussen 10:00 en 11:00 uur en donderdagmiddag tussen 15:00 en 17:00 uur aan de Stationsweg 32 te Leiden.

Naar het overzicht

Heb je zelf letselschade opgelopen en wil je worden bijgestaan door een belangenbehartiger?

Neem dan gerust contact met ons op via 0800-3100003 om de mogelijkheden te bespreken. Ook kun je jouw gegevens achterlaten zodat wij contact met je kunnen opnemen.

Uiteraard ben je ook van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op Dinsdag tussen 10:00 en 11:00 uur en  Donderdag tussen 15:00 en 17:00 uur  aan de Stationsweg 32 te Leiden

Neem contact op

Delen:

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!